Bài viết

SEO và Content marketing chồng chéo lẫn nhau

Có phải Content Marketing sắp “tiêu diệt” SEO?

Nhiều người vẫn cho rằng SEO và Content Marketing là hai mảng riêng biệt, thậm chí cạnh tranh và triệt tiêu lẫn nhau. Vấn đề mấu chốt làm phát sinh các quan điểm này là trước nay chúng ta vẫn chưa đặt SEO và Content Marketing cạnh nhau. Đã đến lúc cùng nhìn nhận SEO và Content Marketing như thể hai tính cách của cùng một cá nhân, và đặt chúng cạnh nhau là con đường duy nhất để đi đến thành công cả về SEO lẫn Content Marketing.

Read more